APP 1K Kunststoff primer, 1 l

Varnostna opozorila

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI:
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
2.1.1 Razvrstitev zmesi na podlagi Uredbe 1272/2008/ES (CLP):
Flam.Aero. 1, H222,H229, Skin Irrit 2, H315, Eye Irrit.2, H319, STOT SE3, H336, STOT RE2: H373, Aqua.Chron.2: H411
2.2 Elementi etikete
2.2.2 Piktogram: Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki nevarnosti:
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260 Ne vdihavati hlapov/razpršila.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z zakonodajo.
Vsebuje: ogljikovodike, C6-7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, ksilen, metilcikloheksan
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki