Varnostna opozorila

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
2.1.1 Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC
Ni razvrščeno kot nevarno.
2.1.2 Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EEC oz. 99/45/EC
Ni razvrščeno kot nevarno.
2.2 Elementi etikete
2.2.1 Označevanje v skladu z Uredbo 1272/20087EC (CLP)
Opozorilna beseda: /
Piktogrami za nevarnost: /
Stavki o nevarnosti: /
Previdnostni stavki: /
2.2.2. Vsebuje:
2.2.3. Posebna opozorila:
Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.
2.3 Druge nevarnosti
vPvB snovi: /
PBT snovi: /
Ostale nevarnosti:
Ni drugih nevarnosti: /
3.1 Zmes
Ne vsebuje nevarnih komponent.
Kemijsko ime snovi (IUPAC)
Index št.
št. CAS
št. EC
Registracijska številka

© 2017 Puki d.o.o.
Izdelava spletnih strani Dinamico