Varnostna opozorila

2.1 Uvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
2.1 Uvrstitev v skladu z
Uredbo (ES) št.
1272/2008
Mutagenost zarodnih celic Kategorija 1B
Rakotvornost Kategorija 1A
Resna poškodba oči/draženje oči Kategorija 2
Vnetljiva tekočina Kategorija 3
Uvrstitev v skladu z
Uredbo (ES)
št. 67/548/EEC
T - Strupeno
Podatki o nevarnostih
za zdravje
R46 - lahko povzroča dedne genetske okvare
Fizikalni in kemični
učinki
R10 - Vnetljivo
2.2 Elementi etikete
Piktogram
Opozorilna beseda ali
stavek
Nevarnost
Izjave o nevarnostih H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 - Povzroča resno draženje oči.
H340 - Lahko povzroči genetske okvare.
H350 - Lahko povzroči raka.
Previdnostne izjave P201 - Pred uporabo pridobite posebna navodila.
P210 - Hraniti stran od toplote/isker/odprtih plamenov/vročih površin. -
Kajenje ni dovoljeno.
P233 - Embalažo hranite trdno zaprto.

GHS02: Flammable
GHS08: Health hazard
© 2017 Puki d.o.o.
Izdelava spletnih strani Dinamico