Varnostna opozorila

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI:
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev zmesi na podlagi Uredbe 1272/2008/ES (CLP):
Flam.Aero. 1, H222, H229, Asp Tox 1, H304, Skin Irrit. 1, H315, STOT SE 3, H336, Aquatic Chronic 2, H411
2.2 Elementi etikete
Piktogram: Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki nevarnosti:
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna.
P261 Preprečiti vdihavanje razpršila.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P405 Hraniti zaklenjeno
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Vsebuje: Nafta, težka razžveplena z vodikom, Nafta, lahka, tretirana z vodikom
 

GHS02: Flammable
GHS07: Harmful
GHS08: Health hazard
GHS09: Environmental hazard
© 2017 Puki d.o.o.
Izdelava spletnih strani Dinamico