Varnostna opozorila

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI:
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
2.1.1 Razvrstitev zmesi na podlagi Uredbe 1272/2008/ES (CLP):
FlamLiq3: H226, Skin Irrit 2, H315, Eye Irrit 2, H319, Repr 2, H361d, STOT RE3: H372, 2.2 Elementi etikete

2.2.2 Piktogram: Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H361d Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči.
P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z
vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in
če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z zakonodajo.
Vsebuje: stiren
 

GHS02: Flammable
GHS07: Harmful
GHS08: Health hazard
© 2017 Puki d.o.o.
Izdelava spletnih strani Dinamico