Varnostna opozorila

· 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
GHS02 plamen
Aerosol 1 H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri
segrevanju.
GHS09 okolje
Aquatic Chronic 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
· 2.2 Elementi etikete
· Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP
Piktogrami za nevarnost
 

GHS02 GHS07 GHS09
· Opozorilna beseda Nevarno
· Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom
Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom
Nafta (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom
· Stavki o nevarnosti
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
· Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
· Dodatni podatki:
Vsebuje Calcium sulfonate. Lahko povzroči alergijski odziv.
· 2.3 Druge nevarnosti
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben
 

GHS02: Flammable
GHS07: Harmful
GHS09: Environmental hazard
© 2017 Puki d.o.o.
Izdelava spletnih strani Dinamico